Gebruikersvoorwaarden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN CHILLAN, ZILLAN, SIMS en MILLA.

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Chillan/Zillan/Sims/Milla-
onderdeel van von der Atlantis familie bedrijven, ingeschreven onder register van Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55511295, –
en gevestigd te Amsterdam, Nederland, BTW nummer NL092963494B01 –
die gelden voor alle diensten van Chillan/Zillan/Sims/Milla.

In de gebruikers voorwaarden is Chillan, Zillan, Sims en Milla het zelfde als Chillan/Zillan/Sims/Milla, maar Chillan, Zillan, Sims en Milla aparte Website’s zijn en Milla een onderdeel is van Chillan en Chillan weer samen met Zillan en Sims onderdeel zijn van von der Atlantis familie. Vonderatlantis.nl vermelding kan de familie von der Atlantis-von Habsburg geen rechten ontleden omdat het domein vonderatlantis.* behoord aan von der Atlantis bedrijf op naam van JMC van der Wielen-von der Atlantis en hij de rechtmatige eigenaar is van het domein vonderatlantis.nl en heeft Bas Jansen als zijnde CEO Chillan en Jimmy Otto von der Atlantis-von Habsburg als zijnde CEO Zillan en Sims aangesteld die ook alle rechten hebben zonder enige uitzondering. von der Atlantis bedrijf is dus ook de eigenaar van een fonds die het financiën van Chillan, Zillan, Sims en Milla beheerd. Die fonds staat op naam van von der Atlantis en is als zodanig als bedrijf ingeschreven bij KvK en beheerd dus alleen de financiën van Chillan, Zillan, Sims en Milla tenzij JMC van der Wielen-von der Atlantis, Jimmy Otto von der Atlantis von Habsburg & Bas Jansen het onderbrengen aan een partij van derden.

Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte
bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Chillan/Zillan/Sims en Milla.
Door gebruik te maken van de website,s van Chillan/Zillan/Sims en Milla, onder meer
toegankelijk via http://vonderatlantis.nl, http://.vonderatlantis./*, https://.vonderatlantis./*, http://Chillan.nl, https://.chillan./*
http://vonderatlantis.nl/wesje, http://wesje.eu, http://sims.amsterdam/* domeinnamen met andere extensies, maar ook via andere wegen
(bijvoorbeeld via andere (mobiele) media en de vonderatlantis API, Chillan API op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.
Ook betekent dat dat je er voor instaat dat iemand die van Chillan/Zillan/Sims en Milla gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.
Chillan/Zillan/Sims en Milla (JMC van der Wielen-von der Atlantis, Jimmy Otto von der Atlantis-von Habsburg, Bas Jansen en Tanguy Cleppe) hebben het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen.
De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website.
Indien je het gebruik van Chillan/Zillan/Sims en Milla  voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt.
Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Hierna te noemen Bas Jansen en Jimmy Otto von der Atlantis-von Habsburg als zijnde CEO’s die in naam van JMC van der Wielen-von der Atlantis vertegenwoordig in het verdere verloop van de tekst en zodanig ook genoemd mits JMC van der Wielen-von der Atlantis niet is genoemd.

 1. Dienstverlening Chillan/Zillan/Sims en Milla.

1.1 Chillan/Zillan/Sims en Milla reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van Chillan/Zillan/Sims en Milla niet inhoudelijk.
Chillan/Zillan/Sims en Milla heeft dan ook geen controle over de kwaliteit,veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Chillan/Zillan/Sims en Milla is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Chillan/Zillan/Sims en Milla beschikbaar stellen.
Chillan/Zillan/Sims en Milla geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

 1. Account/Profiel

2.1 Om gebruik te kunnen maken van Chillan/Zillan/Sims en Milla, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website. Chillan/Zillan/Sims en Milla kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.

2.2 Je staat er jegens Chillan/Zillan/Sims en Milla voor in dat de informatie die je
aan Chillan/Zillan/Sims en Milla verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres.
Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hier ons Privacy Statement.

2.3 Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account.
Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.

2.4 Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Chillan/Zillan/Sims en Milla met behulp van jouw account.
Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

2.6 Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in de help sectie.

2.7 Profielen zijn alleen voor natuurlijke personen of bands. Voor bedrijven en/of horeca kan een pagina(groep) of bedrijf worden aangemaakt.
Profielen van bedrijven worden verwijderd. Uitgezonderd op de regel zijn https://www.chillan.nl (Chillan), https://www.vonderatlantis.nl (Milla), http://vonderatlantis.at (Zillan) en http://sims.amsterdam (Sims), Bas Jansen, Tanguy Cleppe en Jimmy Otto von der Atlantis-von Habsburg.

2.8 Na een jaar niet actief te zijn geweest, (Door eenmalig in te loggen en of deel te nemen aan discussie of groepen.) zal het beheer je account verwijderen. Het staat je vrij om een nieuw account te maken mocht je weer gebruik willen maken van de site.

2.9 Groepen die met je account zijn aangemaakt worden ook door het beheer verwijderd na een jaar inactiviteit. Door eenmaal per jaar een bericht te plaatsen in een van je groepen voldoet je dus in dat betreffende groep aan de voorwaarde van activiteit.

 1. Gebruik van de Website

3.1 Je staat er jegens Chillan/Milla voor in dat je bevoegd bent om
gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze
gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Chillan/Milla voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn ophet gebruik van de Website.

3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten
die je verricht in het kader van Chillan/Milla niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van Chillan/Milla of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke
regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een
geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken,
wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van
de Website en/of de computersystemen van Chillan/Milla te omzeilen;
(v) een commercieel karakter hebben, tenzij Chillan/Milla hiervoor
schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Chillan/Milla en/of een derde.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s
bevat die eigendom zijn van Chillan/Milla, licentiegevers en/of gebruikers van Chillan/Milla en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent
Chillan/Milla je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentie, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen
te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte
commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de
hierboven genoemde doeleinden, tenzij Chillan/Milla of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven.
Het is dan ook onder meer, doch niet daartoe beperkt, niet toegestaan om zonder
schriftelijke toestemming van Chillan/Milla substantiële delen van de Website op te vragen, of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databanken wet.

4.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is
bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele
eigendomsrechten aan je te verlenen.
Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

4.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken
op de (intellectuele eigendom)rechten van Chillan/Milla of derden.
Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en
materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze
gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de
Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel
4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Chillan/Milla op haar computersystemen.
4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot
intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te
wijzigen.

 1. Bestanden uploaden/licentie

5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in
beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren
met betrekking tot de bestanden die door jou via de Website ter beschikking worden gesteld
aan bezoekers van de Website.

5.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden,
gegevens en/of materialen aan Chillan/Milla (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan Chillan/Milla:
(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentie bare, niet-exclusieve licentie
verleent om
(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te
verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Chillan/Milla; en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan
derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor
marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Chillan/Milla;
(b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens
en/of materialen te verwijderen van de servers van Chillan/Milla en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Chillan/Milla op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

5.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Chillan/Milla de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.

5.4 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter
beschikking stelt aan Chillan/Milla gebruikt zullen worden door andere gebruikers van Chillan/Milla. Chillan/Milla aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Chillan/Milla. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Chillan/Milla door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden.
Chillan/Milla, JMC van der Wielen-von der Atlantis, Bas Jansen, Tanguy Cleppe en hun team zijn niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

5.5 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je
van de website maakt, onder meer – maar niet daartoe beperkt, voor het beschikbaarstelling
van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden,
gegevens en/of materialen.

5.6 Je staat er jegens Chillan/Milla voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen.
Je vrijwaart Chillan/Milla en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendom)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

Alle door JMC van der Wielen-von der Atlantis, Bas Jansen, Tanguy Cleppe en hun team, Chillan/Milla gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

5.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan
Chillan/Milla, sta je ervoor in dat
(a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat
je gerechtigd bent om aan Chillan/Milla de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit
overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Chillan/Milla, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;
(c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot
je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden,
gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
(d) Chillan/Milla niet verplicht zal zijn om enige betaling te
verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen
wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die
je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan,
waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
(e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en
betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot
collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden,
gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Verboden content

6.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval
niet ter beschikking mag stellen via Chillan/Milla (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Bas Jansen, Tanguy Cleppe en hun team, Chillan/Milla is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
(i) Content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur,
afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van Chillan/Milla in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin
persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten,
privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Bas Jansen, Tanguy Cleppe en hun team, Chillan/Milla of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij
wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bas Jansen,Tanguy Cleppe en Chillan/Milla commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens
toestemming;
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke
regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Vraag & Aanbod-Advertenties
  In aanvulling op de overige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn de volgende
  advertenties niet toegestaan op Chillan/Milla Vraag & Aanbod, omdat zij afleiden van de “echte” advertenties. Dit zijn onder meer advertenties ter promotie van andere websites en advertenties voor het opbouwen van panels en ter promotie van allerlei lucratieve werkzaamheden die vanuit huis kunnen worden gedaan (“verdien nu 500 euro per uur met niets doen, het werkt echt!!”).
  Dezelfde advertentie mag ook niet in meerdere categorieën geplaatst worden of meerdere
  keren in dezelfde categorie. Als een advertentie door Bas Jansen, Tanguy Cleppe en hun team, Chillan/Milla, wordt verwijderd en werd gepromoot door middel van een betaalde premium banner, wordt ook deze verwijderd, zonder terugstorting van het betaalde
  bedrag.
 2. Kennisgeving onrechtmatige content

8.1 Chillan/Milla zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van Chillan/Milla onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen.
Als je van mening bent dat een gebruiker van Chillan/Milla inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier.
Deze kennisgeving dient
(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te
vinden op de website van Chillan/Milla;
(ii) een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw
rechten en waarom dat zo is;
(iii) contactinformatie te bevatten waar Bas Jansen, Tanguy Cleppe en hun team, Chillan/Milla contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw
kennisgeving juist en volledig is en, indien het gaat om een inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten, dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
(v) – te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of
degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
(vi) – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
– een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk
is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreuk makend is.

8.2 Bas Jansen, Tanguy Cleppe en Jimmy Otto von der Atlantis-von Habsburg en Chillan/Zillan/Sims en Milla behoudt zich het recht voor om de
kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk
is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Bas Jansen, Tanguy Cleppe en Jimmy Otto von der Atlantis-von Habsburg en Chillan/Zillan/Sims en Milla worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

8.4 Bas Jansen, Tanguy Cleppe en Jimmy Otto von der Atlantis-von Habsburg en hun teams, Chillan/Zillan/Sims en Milla behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn.
In dat kader kan Bas Jansen, Tanguy Cleppe en Jimmy Otto von der Atlantis-von Habsburg en Chillan/Zillan/Sims en Milla bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Europa, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

8.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Chillan/Zillan/Sims en Milla en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie.
De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Chillan/Zillan/Sims en Milla  lijdt, nog zal kunnen lijden of die Chillan/Zillan/Sims en Milla dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, doch niet daartoe beperkt, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

8.6 Owner en overige bestuursleden van Chillan/Zillan/Sims en Milla zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

 1. Abonnement betaalde diensten

9.1 Een abonnement op een betaalde dienst komt tot stand op het moment dat Chillan/Zillan/Sims en Milla het op de Website vermelde bedrag voor het door jou gekozen pakket heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de bij het betreffende pakket op de Website vermelde termijn.
Wanneer je kiest voor betaling middels automatische incasso wordt het abonnement, na afloop van deze termijn, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

9.2. Na stilzwijgende verlenging van het abonnement conform artikel 9.1, kun je het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Je ontvangt dan het reeds betaalde abonnementsgeld voor de resterende betalingstermijn terug.

 1. Prijzen

10.1 Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door Chillan/Zillan/Sims en Milla worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW.

10.2 Je betaalt voor de via de Website bestelde producten en/of diensten de op de website vermelde prijs.
Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment
dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.
Bij voortzetting van een betaalde dienst voor onbepaalde tijd zal Chillan/Zillan/Sims en Milla de periodiek verschuldigde betalingen per kwartaal vooraf incasseren.

10.3 De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden
gewijzigd.
Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot
stand komt, is bindend.
In geval van periodiek verschuldigde betalingen zal Chillan/Zillan/Sims en Milla  je vooraf van een prijswijziging op de hoogte stellen.

10.4 Het storneren van een door Chillan/Zillan/Sims en Milla (automatisch)
geïncasseerd bedrag ontslaat je niet van jouw betalingsverplichting.

10.5 Indien Chillan/Zillan/Sims en Milla een verschuldigd bedrag niet (tijdig)
ontvangt, is Chillan/Zillan/Sims en Milla gerechtigd de betaalde dienst op te schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door Chillan/Zillan/Sims en Milla is ontvangen.

10.6 Je kunt Chillan/Zillan/Sims en Milla niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen
als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.

 1. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

11.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die  Chillan/Zillan/Sims en Milla ten dienste staan, is Chillan/Zillan/Sims en Milla te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met  Chillan/Zillan/Sims en Milla(tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen,
bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de
dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het
bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
(ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan
andere gebruikers of aan  Chillan/Zillan/Sims en Milla kunnen toebrengen.
Chillan/Zillan/Sims en Milla zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

11.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van  Chillan/Zillan/Sims en Milla wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retourneer van reeds (vooruit)betaalde bedragen.
In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Chillan/Zillan/Sims en Milla.

11.3  Chillan/Zillan/Sims en Milla garandeert niet dat de dienst van Chillan/Zillan/Sims en Milla te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

 1. Privacy

12.1 Door het Gebruik van de Website ben je gebonden aan ons Privacy Statement.

 1. Content van derden

13.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of
links naar websites van derden (Content van derden?) en bevat. De opname of aanwezigheid
van Content van derden op de Website impliceert niet dat Chillan/Zillan/Sims en Milla deze Content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd.
Chillan/Zillan/Sims en Milla is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van
Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.

13.2 Op applicaties van derden op de Website zijn de API voorwaarden van Chillan/Milla van toepassing.

13.3 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke
voorwaarden van die derden.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 Chillan/Zillan/Sims en Milla aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het
verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit
uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te
gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van  Chillan/Zillan/Sims en Milladan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

14.2 Voor zover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op
Chillan/Zillan/Sims en Milla rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt)
beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Chillan/Milla betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten
waaruit de aansprakelijkheid van Chillan/Zillan/Sims en Milla is voortgevloeid.

14.3 Chillan/Zillan/Sims en Milla is in ieder geval nimmer
aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade,
gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met
of voortvloeiend uit de diensten die  Chillan/Zillan/Sims en Milla verricht en/of jouw gebruik van de website.

14.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Chillan/Zillan/Sims en Milla meldt.
Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Chillan/Zillan/Sims en Milla vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

14.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van
Chillan/Zillan/Sims en Millavoor opzet en/of bewuste roekeloosheid van
Chillan/Zillan/Sims en Milla (eigen handelen?) zelf en/of het bestuur van Chillan/Zillan/Sims en Milla uit te sluiten.

15 Overige bepalingen

15.1 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

15.2 Op deze gebruiksvoorwaarden is Europees recht van toepassing. Alle eventueel uit
deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Wenen of Antwerpen.

15.3 Leden van familie en gebruikersraad zijn onder alle omstandigheden ondergeschikt aan deze gebruikersvoorwaarden als dezen gebruik maken van Chillan/Zillan/Sims en Milla, zij hebben wel een vip status en worden dan ook met extra functies voorzien. Ook alle medewerkers (Betaald of vrijwillig) zullen gebruik kunnen maken van vip functies. Wat die vip functies zijn wordt door het beheer bepaald. Gebruikers kunnen leden kiezen voor de gebruikersraad en deze zal 1x per jaar minimaal op een van te voren bepalen locatie bijeen komen. Uit hun midden worden dan een secretaris en een voorzitter gekozen die dan het vooroverleg plannen. Het beheer zal 1x per jaar dan in overleg onder voorzitterschap van de Owner wensen en aandacht punten bespreken met de gebruikersraad, medewerkers en beheer.

16 Owner

16.1 Deze gebruikersvoorwaarden is ter inzage gelegd bij de Owner van deze site.

16.2 Goedgekeurd door Owner en sub Owners waarin niet zijnde beschreven functie en hun aandeel of aandelen in Chillan/Zillan/Sims en Milla.

16.3 JMC van der Wielen-von der Atlantis is eigenaar van alle bovengenoemde domeinen en heeft Bas Jansen aangesteld als CEO die dan ook handelt in volmacht namens Chillan/Milla, en Jimmy Otto aangesteld als CEO die dan ook handelt in volmacht namens Zillan/Sims, von der Atlantis bedrijf en JMC van der Wielen-von der Atlantis en heeft als zodanig ook de bevoegdheden de site naar hun visie te leiden.

16.4a Bij alle beslissingen heeft Bas Jansen het laatste woord en zal als vertegenwoordiger van alle domeinen naar buiten treden als zijnde bestuursvoorzitter, CEO of Chairman bij een holding Chillan/Milla.

16.4b Bij alle beslissingen heeft Jimmy Otto von der Atlantis-von Habsburg het laatste woord en zal als vertegenwoordiger van alle domeinen naar buiten treden als zijnde bestuursvoorzitter, CEO of Chairman bij een holding Zillan/Sims.

16.5 Hiermede is door de owner en sub owners alle rechten overgedragen aan Chillan/Zillan/Sims en Milla maar de verplichting jegens Jimmy Otto von der Atlantis-von Habsburg & Bas Jansen blijven gehandhaafd voor de bestuurders van Chillan/Zillan/Sims en Milla.

16.7 Alle bepalingen en overeenkomsten die hier niet zijn vermeld worden standaard WordPress gebruikersvoorwaarden gehanteerd. Dit geld ook voor een aanmaak voor een account die nodig is om gebruik te maken van deze site.

16.7 Owner is JMC van der Wielen-von der Atlantis.

Chillan® Milla® JMC van der Wielen-von der Atlantis en Bas Jansen hebben alle rechten. Chillan©2016-2018 Milla©2016-2018 Zillan©2016-2018 Sims©2016-2018

1 thought on “Gebruikersvoorwaarden.

Comments are closed.